Möt våra utställare!

Det kommer finnas en digital utställning under konferensen där du som deltagare kan titta på material såsom filmer och broschyrer men också chatta och/eller ha videosamtal med våra utställare. Vill du ta kontakt med våra utställare inför konferensen hittar du kontaktuppgifter nedan.

Bekräftade utställare är:

Studentlitteratur

Vi på Studentlitteratur vill förbättra lärandet och skapa resultat för elever, studenter, lärare och andra yrkesverksamma. Oavsett form och förpackning är idén alltid densamma. Allt vi gör bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg och metoder. Det är därför vi är Sveriges ledande utbildningsförlag.

Hemsida: www.studentlitteratur.se
Kontaktperson: Jenny Theander
Email: jenny.theander@studentlitteratur.se


Medema Physio AB

Hemsida: www.medema.se
Kontaktperson: Marianne Hesslow
Email: marianne.hesslow@medema.se


Joint Academy

Joint Academy är en digital klinik för behandling av artros, en av Sveriges snabbast växande folksjukdomar. Behandlingen följer Socialstyrelsens riktlinjer för grundbehandling av artros och innefattar handledning av personlig fysioterapeut, ett individanpassat behandlingsprogram för minskad ledsmärta och ökad rörlighet, information och utbildning om artros samt verktyg för att följa utveckling och nå mål. Den kliniskt bevisade behandlingen är framtagen av världsledande experter inom artros och backas av tung vetenskap. Tiotusentals patienter genomgår behandlingen varje vecka. Studier visar att 85% av patienter som genomgår Joint Academys behandling uppger att de minskar sin ledsmärta och 54% ändrar sin inställning till operation.

Hemsida: www.jointacademy.se
Kontaktperson: Petra Birkhofer
Email: petra@jointacademy.com


Invent Medic Sweden AB

Vår vision är att underlätta vardagen för kvinnor genom att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Efemia kontinensstöd är vår första produkt och riktar sig till kvinnor med ansträngningsinkontinens.

Hemsida: www.efemia.se
Kontaktperson: Kerstin Wäborg
Email: kerstin.waborg@inventmedic.se


 

Utställande Sektioner

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster). Fysioterapeuterna bildades den 10 januari 1943. Då var namnet Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (KLSR). 1960 fick män bli medlemmar och förbundet bytte således namn till Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR). I samband med att fysioterapeut blev ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster 1 januari 2014 bytte förbundet namn till Fysioterapeuterna samma datum.

Hemsida: www.fysioterapeuterna.se
Kontaktperson: Agneta Östlund
Email: agneta.ostlund@fysioterapeuterna.se


Sektionen för Neurologi

Sektionen för neurologi har som uppgift att ge inspiration och sprida kunskap till fysioterapeuter som har ett intresse för neurologiska skador och sjukdomar. Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området. Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet och är sedan årsmötet 2019 lokaliserad i Göteborg. Sektionen arrangerar utbildningar och utlyser årligen stipendiemedel till sektionens medlemmar.

Hemsida: www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Neurologi
Kontaktperson: Lena Rafsten
Email: lena.rafsten@vgregion.se


Sektionen för veterinärmedicin

Sektionen för veterinärmedicin är till för alla som är intresserade av djur och av att arbeta som fysioterapeut inom området. Som fysioterapeut bedömer vi djurs funktionsförmåga och behov av rehabiliteringsåtgärder. Behandlingsmål sätts i samråd med djurägare och veterinär utefter djurets förutsättningar och därefter följer individuellt anpassad behandling och träning.? Vi arbetar främst med hundar, katter och hästar. Välkomna till vår monter!

Hemsida: www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Veterinarmedicin
Kontaktperson: Eva Elfverson Wedin
Email: eva@rorelseifokus.se


Sektionen för Kvinnors hälsa

Sektionen för Kvinnors hälsa verkar för alla fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar inom ämnesområdena gynekologi, obstetrik och urologi inom fysioterapi. Vi bevakar i första hand nya rön kring gynekologi, obstetrik och urologi inom fysioterapi; så som graviditetsrelaterad rygg- och bäckenproblematik, smärta- och muskeldysfunktion efter förlossning/gynekologisk operation, urin- och analinkontinens, smärt- och spänningstillstånd i bäckenbotten, klimakteriebesvär, endometrios, m.m.

Hemsida: www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Kvinnors-halsa
Kontaktperson: Marie Stigsson
Email: stigsson.marie@gmail.com


Sektionen för reumatologi

Sektionen för Reumatologi vänder sig till dig som är intresserad av rörelseorganens sjukdomar. Till rörelseorganens sjukdomar hör både de icke-inflammatoriska, som artros och fibromyalgi vilka ofta behandlas inom primärvården och de inflammatoriska som exempelvis reumatoid artrit och SLE vilka ofta behandlas inom specialistvården. Inom sektionen har vi ett flertal etablerade forskare och flera forskarstuderande med stort kunnande inom dessa sjukdomar. Sektionen har också samarbete med fysioterapeuter internationellt inom området, samt samverkar med andra yrkesprofessioner och patientföreningar nationellt.

Hemsida: www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Reumatologi
Kontaktperson: Malin Stigård
Email: malin.stigard@rjl.se


OK-Sektionen

OK-Sektionen planerar under 2022 kortare digitala föreläsningar inom specialistområdet – Kursdag 2022. Fokusområde amputationer. – Nätverkan med andra professioner för personcentrerad vård och överföring av kunskap mellan vårdgivare – Hjälper till med rådgivning och information kring att hålla ortopedkirurgiska kurser på olika orter i Sverige. Finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd. – Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar finns på Fysioterapeuternas hemsida.

Hemsida: www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Ortopedisk-kirurgisk-rehabilitering
Kontaktperson: Jessica Starck
Email: okrehab@fysioterapeuterna.se


Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi

Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi är till för dig som fysioterapeut som vill ha specialkunskap inom muskeloskeletal fysioterapi – du som vill ha ett djup och en bredd i din kliniska vardag med en stark förankring i internationellt professionsarbete. Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet). Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell samt omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet. För att ett land skall kunna vara medlem av IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) krävs att landet har ett godkänt utbildningsprogram i OMT baserat på de kvalitetssäkrade ”standards” som IFOMPT arbetat fram. Sveriges OMT-utbildningsprogram är godkänt av IFOMPT. OMT-sektionen är sedan 1982 svensk representant inom IFOMPT/WCPT. Vid frågor om IFOMPT, maila larare-ifompt@omtsweden.se. Aktuella kurser, kalendarium samt information om OMT utbildning, se sektionens hemsida. Där finner du också kontaktinformation till sektionens styrelse.

Hemsida: www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/OMT
Kontaktperson: Kari Huset
Email: kari@omtsweden.se


Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi

Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi vänder sig till fysioterapeuter som arbetar inom onkologi, cancerrehabilitering, hematologi och palliativ vård. Patienterna återfinns i alla åldersgrupper och inom både öppen och slutenvård. Som fysioterapeuter är vi en del i teamet både under den preventiva och rehabiliterande vården som vid den palliativa vården och vården i livets slutskede. De mångfacetterade symtomen kräver kompetens inom flera områden exempelvis andning och cirkulation, smärta, ortopedi, neurologi och även kännedom om farmakologi och nutrition. Sektionen fungerar som ett nätverk för fysioterapeuter inom området och verkar för utbildning och kunskapsspridning genom årliga utskick, hemsida, facebooksida och via utbildningsdagar och lunchföreläsningar.

Hemsida: www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Onkologi-och-palliativ-medicin
Kontaktperson: Ida Malmström
Email: onkologiskpalliativ@fysioterapeuterna.se

Arrangeras av

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arrangör av den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.
fysioterapeuterna.se

Konferenssekretariat

Sweden Meetx AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Fysioterapi 2021.
meetx.se
E-post: fysioterapi2021@meetx.se
Tel: +46 31 708 86 90